Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: Ratsastusseura Aramara ry

Kotipaikka: Jämsä

Osoite: Lopeistontie 75, 42100 JÄMSÄ

Rekisterinro: 167.834

Merkitty rekisteriin: 28.10.1996

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ratsastusseura Aramara ry, kotipaikka on Jämsä.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ratsastusharrastusta Jämsän seutukunnalla. Yhditys pyrkii myös edistämään yhteistyötä alueen muiden ratsastukseen liittyvien yhteisöjen kanssa, organisoimalla yhdistävää toimintaa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

- järjestää yhdistäviä tapahtumia alueen muiden ratsastusharrastajien kanssa, mm. valmennus- ja koulutustilaisuudet

- järjestää jäsenistölleen aktiivista toimintaa kuten koulutukset, valmennukset- ja kilpailutapahtumat sekä retket ja muut huvitilaisuudet.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna myyjäisiä ja keräyksiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksua.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti tukenut ja edistänyt yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Hallitus tulkitsee jäsenen eronneen seurasta siinä tapauksessa kun erääntynyt jäsenmaksu on suorittamatta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisan jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Syyskokous valitsee puheenjohtajan sekä hänen lisäkseen viisi-kymmenen varsinaista jäsentä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestys ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasa ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimenkirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tulee antaa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta kirjallinen lausunto hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus näkee siihen tarvetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei sääntöihin ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestys ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Hallituksen kokouksen on kutsuttava yhdistyksen vuosikokouksetkoolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla kokouksen aika ja paikka paikallislehdessä sekä julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen virallisilla internet-sivuilla.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asia

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet

7. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sekä varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisen päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat samaan tarkoitukseen.

13. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

 

 

©2017 Ratsastusseura Aramara Ry - suntuubi.com